motor giảm tốc 1 pha chân đế

  • Motor giảm tốc 1 pha

    Motor giảm tốc 1 pha

    Motor giảm tốc 1 pha thường có công suất:  75W tới 1,5kW Tỉ số truyền từ 1/3 cho đến 1/1800.