motor giảm tốc Liming Taiwan

  • Motor giảm tốc cốt âm

    Motor giảm tốc cốt âm

    Trong cuộc thử nghiệm đầu tiên tại đại Nhân Hòa, motor giảm tốc cốt âm với độ chính xác 100%,